Regulamin

Strona główna/Regulamin

WWW.MARTECH.PL
POSTANOWIENIA OGÓLNE

PROWADZIMY WYŁĄCZNIE SPRZEDAŻ DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ.

Jeżeli interesują Cię zakupy na osobę indywidualną, nie prowadzącą działalności gospodarczej, przejdź dpo zakładki „Resellers” aby wyświetlić listę naszych dystrybutorów detalicznych

Przedsiębiorcą prowadzącym stronę internetową www.martech.pl,  jest firma Teltec Sylwester Krupop z siedzibą we Wrocławiu, ul.Stalowowolska 12/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocław – Fabryczna we Wrocławiu, , posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 8941486909 numer statystyczny REGON 930450393.

 

  • Kontakt jest możliwy za pośrednictwem
  • poczty elektronicznej: shop@martech.pl,
  • formularza kontaktowego umieszczonego na stronie: http://martech.pl

 

KOSZTY, TERMIN, SPOSÓB I WARUNKI DOSTAWY
Zamówiony towar jest dostarczany kupującemu w wybrany przez niego sposób.

Sposoby oraz koszty i terminy dostawy towarów określa Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, stanowiący jego integralną część.

Kupujący winien zwrócić należytą uwagę na stan przesyłki przy jej odbiorze, w szczególności czy przesyłka nie została uszkodzona lub zniszczona. W razie uszkodzenia lub zniszczenia przesyłki podczas transportu, należy sporządzić protokół szkody, zawierający datę i godzinę doręczenia przesyłki, imiona i nazwiska osób sprawdzających zawartość przesyłki, jej zawartość i stan, w jakim dotarła. Protokół ten należy przesłać, bez zbędnej zwłoki, na adres TELTEC.

REKLAMACJE

Reklamacja może zostać wysłana pocztą elektroniczną na adres: shop@martech.pl, lub wniesiona pisemnie na adres siedziby przedsiębiorcy. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie kupującego i zakupionego towaru oraz wskazanie okoliczności uzasadniających jej złożenie.

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KUPUJĄCYCH

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych kupujących – określone zostały w „Polityce prywatności” – Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu, stanowiącym jego integralną część.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną przez www.martech.pl, niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. www.martech.pl nieodpłatnie udostępnia usługobiorcom niniejszy Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, także w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługują się usługobiorcy. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez www.martech.pl są następujące: zawieranie umów sprzedaży on-line – w zakresie towarów sprzedawanych, newsletter – zapisanie się do listy obiorców jest dobrowolne. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się strona internetowa www.martech.pl  są następujące: połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML), klient poczty elektronicznej. Zakazane jest dostarczanie przez usługobiorców treści o charakterze bezprawnym. Warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną określone zostały w pkt 2 niniejszego Regulaminu. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Reklamacja może zostać wysłana pocztą elektroniczną na adres: shop@martech.pl,  lub wniesiona pisemnie na adres siedziby przedsiębiorcy. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie usługobiorcy i wskazanie okoliczności uzasadniających jej złożenie. www.martech.pl dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji www.martech.pl zawiadomi usługobiorcę niezwłocznie po jej rozpatrzeniu. www.martech.pl informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Aktualna informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przedstawiona została w Załączniku nr 3 do Regulaminu, stanowiącym jego integralną część.

Martech  informuje, że wprowadza następujące dane, niebędące składnikiem treści usługi świadczonej drogą elektroniczną, do systemu informatycznego, którym posługuje się usługobiorca:

Cookies – są to krótkie pliki tekstowe, zawierające informacje, zapisywane w systemie informatycznym kupującego (tj. na komputerze, z którego dokonano połączenia ze Stroną internetową kawu) Pliki te pozwalają na późniejszą identyfikację kupującego w razie ponownego połączenia z kupującego z komputera, na którym zostały zapisane. Cookies są wykorzystywane przez martech w następujących celach: dla ułatwienia Kupującemu korzystania z zasobów strony internetowej www.martech.pl , w celu dostosowania wyglądu strony internetowej do oczekiwań i potrzeb konkretnego kupującego (tzw. personalizacja), w celu monitorowania ruchu na stronach www.martech.pl, w tym porównania częstotliwości korzystania z określonych zasobów przez kupujących. Kupujący ma prawo w każdym czasie wyłączyć „cookies”. Wyłączenie obsługi „cookies” jest możliwe w przeglądarce kupującego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  • Strona internetowa martech.pl zapewnia, że w każdym momencie na stronie www.martech.pl znajduje się aktualnie obowiązujący Regulamin i jego wszystkie poprzednie wersje. W wypadku zmiany Regulaminu, zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
  • Regulamin oraz umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie właściwy polski sąd powszechny.
  • Ceny towarów widoczne po zalogowaniu na martech.pl są cenami netto oraz brutto.
  • Używamy ciasteczek „cookies” aby zapewnić najlepsze możliwości korzystania z naszej strony internetowej.
  • Każdy odwiedzający naszą stronę MARTECH w każdej chwili może zmienić ustawienia dotyczące technologii „cookies”, dostosowując konfigurację przeglądarki, za pomocą której korzysta z zasobów Internetu do własnych wymagań.

 

SPOSOBY ORAZ KOSZTY I TERMINY DOSTAWY TOWARÓW

ZAŁĄCZNIK NR 1
Polska
koszt nadania jednej paczki za pośrednictwem kuriera UPS: 20,86 PLN netto
Pozostałe Państwa
Koszt przesyłki jest wyliczy indywidualnie w zależności od kraju i wagi przesyłki

ZAŁĄCZNIK NR 2
POLITYKA PRYWATNOŚCI
Niniejsza Polityka Prywatności została opracowana w oparciu o przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO.ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH1. Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy www.martech.pl, zwany dalej „Sklepem Internetowym” jest Firma Teltec Sylwester Krupop z siedzibą we Wrocławiu, ul.Stalowowolska 12/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocław – Fabryczna we Wrocławiu, , posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 8941486909 numer statystyczny REGON 930450393 .Kontakt jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: shop@martech.pl, formularza kontaktowego umieszczonego na stronie: http://martech.pl numer telefonu: +71 359 29 97 oraz faksu: +71 359 29 97

WYMÓG PODANIA I KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza następujące dane osobowe kupujących:a. Imię i nazwisko, firma,b. adres prowadzenia działalności gospodarczej,c. adres poczty elektronicznej,d. numer telefonu,e. numer NIP.

Podanie danych osobowych określonych w pkt 2 nie jest wymogiem ustawowym i jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia z Administratorem umowy sprzedaży, zwanej dalej „Umową”. Jeżeli kupujący nie poda tych danych, wówczas nie dojdzie do zawarcia Umowy.

W czasie obowiązywania Umowy, Administrator może wejść w posiadanie innych danych kupującego – numeru IP urządzenia, którym posługuje się kupujący oraz danych dotyczących korzystania przez kupującego z określonej sieci teleinformatycznej, oprogramowania lub urządzeń, jak również sposobu korzystania z witryny internetowej Administratora.CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza dane osobowe kupujących w następujących celach:a. zawarcie i wykonanie łączącej strony Umowy, w szczególności dostawa zakupionego towaru i rozpatrywanie reklamacji,b. wypełnienie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w szczególności wystawianie i przechowywanie faktur oraz innych dokumentów księgowych,c. dochodzenie roszczeń i obrona przeciwko nim,d. wykrywanie i zapobieganie nadużyciom,e. marketing bezpośredni,f. tworzenie analiz i statystyk, na potrzeby własne Administratora, w szczególności raportowanie, badania marketingowe i rynkowe, planowanie rozwoju usług, badanie preferencji i zachowań kupujących, na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora,g. określonych w pkt 5e i f po wykonaniu Umowy – za zgodą kupującego,h. przekazania osobom trzecim – za zgodą kupującego, w zakresie i celu objętym tą zgodą.PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych kupujących w celu określonym:a. w pkt 5a – stanowi art. 6 ust. 1 b RODO (wykonanie Umowy),b. w pkt 5b – stanowi art. 6 ust. 1 c RODO (obowiązek prawny),c. w pkt 5c-f – stanowi art. 6 ust. 1 f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora),d. w pkt 5g i h – stanowi art. 6 ust. 1 a RODO (zgoda kupującego).CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator będzie przechowywał dane osobowe przetwarzane w celu określonym:a. w pkt 5a – przez czas trwania Umowy i rozliczeń po jej zakończeniu,b. w pkt 5b – przez czas, w którym nakazują to Administratorowi przepisy prawa,c. w pkt 5c i d – do momentu przedawnienia się roszczeń wynikających z Umowy,d. w pkt 5e i f – przez czas trwania Umowy,e. w pkt 5g i h – do momentu cofnięcia zgody przez kupującego.

Jeżeli Administrator świadczył na rzecz kupującego usługi drogą elektroniczną związane z zawarciem i wykonaniem Umowy, wówczas zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, po zakończeniu korzystania z usług Administrator może przetwarzać tylko te dane osobowe usługobiorców, które są:a. niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi,b. niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora – za zgodą usługobiorcy,c. niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi,d. dopuszczone do przetwarzania na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub umowy.ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Administrator nie przekazuje danych osobowych kupujących osobom trzecim, chyba że uzyska na to uprzednią, wyraźną zgodę kupującego lub jeżeli prawo lub obowiązek przekazania tych danych wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Administrator powierza dane osobowe kupujących następującym podmiotom przetwarzającym:a. świadczącym w imieniu Administratora usługi marketingowe i reklamowe,b. obsługującym systemy teleinformatyczne Administratora,c. świadczącym Administratorowi usługi pocztowe, kurierskie, płatnicze, audytorskie, pomoc prawną i księgową.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCHDO PAŃSTW TRZECICH I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Dane osobowe kupujących nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.PRAWA KUPUJĄCY

Kupującemu przysługują następujące uprawnienia:a. prawo żądania dostępu do swoich danych tj. uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe go dotyczące,b. prawo do sprostowania danych tj. żądania sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe,c. prawo żądania usunięcia jego danych osobowych,d. prawo żądania ograniczenia jego danych osobowych,e. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,f. prawo do przenoszenia danych.13. Zakres każdego z uprawnień określonych w pkt 12 oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności RODO.14. Kupujący może skorzystać z uprawnień określonych w pkt 12, kontaktując się z Administratorem.PRAWO COFNIĘCIA ZGODY15. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych kupującego odbywa się na podstawie jego zgody, kupujący ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięciem.PROFILOWANIE16. W celach określonych w pkt 5c-f Administrator może dokonywać zautomatyzowanej analizy danych kupujących i opracowania przewidywań na temat ich preferencji lub przyszłych zachowań. Profilowanie może w szczególności służyć do analiz i prognoz osobistych preferencji lub zainteresowań kupujących. Takie działanie Administratora nie będzie wywoływało w stosunku do kupujących żadnych skutków prawnych, ani w podobny sposób istotnie wpływało na ich sytuację.

ZAŁĄCZNIK NR 3
ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Możliwość otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywane drogą elektroniczną. Działanie oprogramowania typu malware, czyli oprogramowania, które jest w stanie, po uruchomieniu, zarazić pliki w sposób samopowielający, zazwyczaj nie będąc zauważonym przez użytkownika. Wirusy komputerowe mogą być mniej lub bardziej szkodliwe dla systemu operacyjnego, w którym się znajdują, ale nawet w najmniej poważnym przypadku są marnotrawstwem pamięci RAM, CPU i miejsca na twardym dysku. Obecność i działanie robaków internetowych (worm), czyli szkodliwego oprogramowania zdolnego do samopowielania. E-mail worm jest niszczącym atakiem przeciwko sieci, polegającym na zebraniu wszystkich adresów e-mail znajdujących się w lokalnym programie (na przykład w MS Outlook) i wysłaniu na nie setek e-maili zawierających robaka w niewidocznym załączniku. Możliwość zadziałania oprogramowania typu spyware, to jest oprogramowania szpiegującego działania użytkownika w Internecie, instalującego się bez jego wiedzy, zgody i kontroli. Możliwość bycia narażonym na cracking lub phishing (łowienie haseł) – w kontekście informatycznym phishing oznacza technikę łamania zabezpieczeń (cracking), używaną do pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości, poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne. Piractwo komputerowe – termin używany przez piratów komputerowych do określenia oprogramowania, z którego zdjęto zabezpieczenie przed kopiowaniem i które udostępniono w Internecie, skąd może być pobrane sniffing – niedozwolony podsłuch, inny niż mieszczący się w granicach pojęcia cracking i phising, polegający na wykorzystaniu sniffera – programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci możliwość wprowadzenia przez inne osoby korzystające z systemu teleinformatycznego i/lub sieci telekomunikacyjnej nielegalnych urządzeń dających nieuprawniony dostęp do usług podlegających ochronie, Kryptoanaliza, to jest odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia, Możliwość bycia narażonym na działania innego niechcianego lub „złośliwego” oprogramowana, wykonującego czynności niezamierzone przez użytkownika, niewchodzące w granice definicji wymienionych powyżej, a występujace pod nazwami: wabbit, trojan, backdoor, exploit, rootkit, keylogger, dialer, hoax.

Przejdź do góry